Algemene voorwaarden geld / goederen doneren

Als u geld of goederen doneert aan Stichting Speelgoedbank Gorinchem dan gelden algemene voorwaarden. U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Stichting Speelgoedbank Gorinchem, statutair gevestigd te Gorinchem, kantoorhoudende te Gorinchem aan de Van Lumeystraat 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82206708, hierna verder te noemen: Speelgoedbank Gorinchem.

Telefoon: 06-19391275

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 16:00 uur. Zaterdag en zondag en op feestdagen gesloten.

Email: maarten@speelgoedbankgorinchem.nl

Speelgoedbank Gorinchem heeft een aanvraag lopen voor de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

 1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.
 2. Donatie: een door de gevende partij aan Speelgoedbank Gorinchem geschonken geldbedrag
 3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Speelgoedbank Gorinchem
 4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Speelgoedbank Gorinchem, een donatie doet aan Speelgoedbank Gorinchem
 5. Statuten: Speelgoedbank Gorinchem heeft tot doel het bieden van directe hulp aan de kinderen uit minima gezinnen
 6. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website of sociale media van Speelgoedbank Gorinchem aan Speelgoedbank Gorinchem
 7. Ontvangende partij: de rechtspersoon Speelgoedbank Gorinchem die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
 8. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Speelgoedbank Gorinchem
 2. De gevende partij stemt, door online en offline te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.
 3. Speelgoedbank Gorinchem behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Speelgoedbank Gorinchem

 1. Online donaties komen volledig ten goede aan Speelgoedbank Gorinchem.
 2. Speelgoedbank Gorinchem is binnen haar statuten volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.
 3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Speelgoedbank Gorinchem nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Speelgoedbank Gorinchem is bijgeschreven.
 4. Aansprakelijkheid: Speelgoedbank Gorinchem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Voedselbanken Nederland voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Speelgoedbank Gorinchem.

Artikel 4. Rechten gevende partij

 1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan maarten@speelgoedbankgorinchem.nl

Artikel 5. Plichten Speelgoedbank Gorinchem

 1. Speelgoedbank Gorinchem verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
 2. Speelgoedbank Gorinchem neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Speelgoedbank Gorinchem aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
 3. Alle personen die namens Speelgoedbank Gorinchem bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens. Zie verder ons privacystatement. 

Artikel 6. Plichten gevende partij

 1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
 2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
 3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
 4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.
 5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201/88.html), vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.
 6. De gevende partij verstrekt alleen legaal verkregen geld en middelen.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

 1. Speelgoedbank Gorinchem verwerkt de door de gevende partij aan Speelgoedbank Gorinchem verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld. Zie verder ons privacystatement.
 2. Deze persoonsgegevens worden door Speelgoedbank Gorinchem verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan maarten@speelgoedbankgorinchem.nl.
 4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Speelgoedbank Gorinchem geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Speelgoedbank Gorinchem heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

 1. Speelgoedbank Gorinchem maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. De disclaimer en het privacystatement die Speelgoedbank Gorinchem hanteert zijn onverkort van toepassing.